Wycena aktywów » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena maszyn, wycena urządzeń, wartość nieruchomości, wycena firmy, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław, wycena środków trwałych, wycena aktywów
15635
page-template-default,page,page-id-15635,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Wycena aktywów

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM oferuje wycenę każdego rodzaju aktywów przedsiębiorstwa. Wycena aktywów dotyczy zarówno majątku trwałego, jak i obrotowego. Pod pojęciem aktywa rozumiemy kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Są to aktywa między innymi finansowe, pieniężne, obrotowe, trwałe i rzeczowe. Oferujemy kompleksową usługę oraz skoncentrowaną na wybranej sferze. Bogate doświadczenie zaowocowało wytworzeniem przez nas skutecznych metod, które gwarantują najwyższą jakość wykonanych wycen.

Aktywa klasyfikuje się według możliwości ich płynności na:

Majątek trwały (aktywa trwałe):
• wartości niematerialne i prawne,
• rzeczowy majątek trwały, środki trwałe,
• finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe,
• należności długoterminowe.

Majątek obrotowy (aktywa obrotowe):
• zapasy (materiały, produkcja niezakończona -półprodukty i produkcja w toku, produkty gotowe – wyroby gotowe i usługi, towary,
• należności krótkoterminowe,
• finansowy majątek obrotowy, inwestycje krótkoterminowe (papiery wartościowe, środki pieniężne).