Wycena aktywów » Wrocław - Aedium.pl
wycena nieruchomości, wycena przedsiębiorstwa, wycena maszyn, wycena urządzeń, wartość nieruchomości, wycena firmy, rzeczoznawca majątkowy, wycena Wrocław
16065
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16065,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Wycena aktywów

Wycena aktywów, dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego, jest szczególnie doniosłym tematem w kontekście sporządzanego przez przedsiębiorcę sprawozdania finansowego, podsumowującego dany rok obrotowy. Podstawowym elementem takiego sprawozdania jest bowiem bilans, czyli wartościowe zestawienie zasobów majątkowych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów). Wycena aktywów wykonywana jest również dla innych celów. Na przykład na potrzeby sprzedaży (np. pojedynczych aktywów, grupy aktywów, części lub całości przedsiębiorstwa), zabezpieczenia wierzytelności (kredyt bankowy, kredyt kupiecki), czy badania utraty wartości aktywów – MSR 36.

Czym są aktywa?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm., dalej: „ustawa o rachunkowości” lub „ustawa”) przez aktywa rozumie się „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. Aktywa można podzielić na trwałe, obejmujące składniki aktywów o długotrwałym użytkowaniu oraz o stosunkowo znacznej wartości jednostkowej oraz obrotowe, przeznaczone do zbycia lub zużycia, płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub stanowiące aktywa pieniężne, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe. Jako przykład aktywów trwałych należy wskazać grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, nieruchomości lub też długoterminowe aktywa finansowe. Z kolei aktywami obrotowymi będą materiały, półprodukty, towary, zaliczki na dostawy, a także należności krótkoterminowe.

Wycena nie rzadziej niż na dzień bilansowy

Zgodnie z art. 28 ustawy aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Czym jest dzień bilansowy? Jest to dzień, na który dana jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, czyli na przykład moment zamknięcia roku obrotowego, zakończenia prowadzenia działalności lub też przejęcia jednostki przez inną. Zasada ta odnosi się nie tylko do zakończenia pewnego etapu działalności, ale również sprawozdań z cząstkowego okresu – na przykład sprawozdań śródrocznych, wymaganych przez niektóre przepisy prawa.

Sposoby obliczania wartości na potrzeby ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości precyzyjnie określa sposoby dokonywania wycen aktywów. Obecna regulacja przewiduje aż kilkanaście różnych możliwości. W ramach dostępnych metod należy wyróżnić między innymi wyceny w oparciu o:
• cenę nabycia;
• skorygowaną cenę nabycia;
• koszt wytworzenia;
• cenę sprzedaży netto;
• wartość godziwą;
• cenę nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości;
• wartość przeszacowaną;
• koszt wytworzenia pomniejszony o trwałą utratę wartości.

Szczegółowe zasady wyceny aktywów

Przepisy art. 28 ustawy o rachunkowości formułują jedynie podstawy wyceny aktywów. Szczegółowe zasady znalazły natomiast swoje miejsce w dalszych przepisach ustawy oraz w aktach wykonawczych. Zadaniem rzeczoznawcy jest z kolei poprawna interpretacja i zastosowanie tych regulacji w praktyce. Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM we Wrocławiu, w ramach prowadzonej działalności, zajmuje się również dokonywaniem wyceny aktywów. Zarówno na potrzeby księgowości, jak również dla kredytu, sprzedaży lub wyceny całego przedsiębiorstwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pełnemu zaangażowaniu naszych specjalistów, jesteśmy wiodącą firmą w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM we Wrocławiu zajmuje się wyceną różnych składników majątku przedsiębiorstwa, w tym również aktywów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pełnemu zaangażowaniu naszych specjalistów jesteśmy wiodącą firmą na rynku..

Przykładowe wyceny:

 • Wycena aktywów na potrzeby MSR 36 (badanie utraty wartości aktywów) dla Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. (ponad 1400 maszyn i urządzeń).
 • Wycena aktywów na potrzeby sprawozdania finansowego (wartość godziwa inwestycji w nieruchomości) dla Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. (nieruchomość byłej Stoczni Szczecińskiej o powierzchni ponad 50 ha).
 • Wycena aktywów na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa Wrocławski Park Technologiczny S.A.
 • Wycena aktywów na potrzeby zabezpieczenia kredytu dla Marcegalia Poland Sp. z o.o. (nieruchomości, maszyny, urządzenia – ponad 500 pozycji).
 • Wycena aktywów na potrzeby określania stawki najmu dla Piec-Bud Sp. z o.o. (nieruchomości, maszyny, urządzenia – ponad 100 pozycji).
 • Wycena aktywów na potrzeby cen transferowych dla Marflex – M.J.Maillis Poland Sp. z o.o. (maszyny i urządzenia linii produkcyjnych).
 • Wycena aktywów na potrzeby sprzedaży dla Anwil S.A. (kilkanaście linii produkcyjnych).
 • Wycena aktywów na potrzeby sprzedaży między podmiotami powiązanymi dla Faurecia Automotive Polska S.A. (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne).
 • Zapraszamy do kontaktu

  +48 71 347 60 68

  Zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach od 8 do 17. Poza godzinami pracy biura zachęcamy do kontaktu drogą e-mail lub bezpośrednio przez telefon komórkowy.

  biuro@aedium.pl

  Staramy się szybko odpowiadać ma wiadomości. Zachęcamy do zamieszczenia w wiadomości numeru swojego telefonu komórkowego w celu ułatwienia i przyśpieszenia kontaktu.

  Adres

  ul. Pawłowa 1/6 53-604 Wrocław